เรียนสายอาชีพอย่างไรให้ตอบโจทย์?

270 อ่าน

เรียนสายอาชีพอย่างไรให้ตอบโจทย์?

หากว่าด้วยเรื่องของการศึกษา เป้าหมายของการศึกษา คือ จบออกมาแล้วสามารถมีงานทำ มีหน้าที่การงานที่ดี มั่นคง ไม่ตกงาน สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ มีผู้เรียนจำนวนไม่น้อยที่ล้มเหลวจากการเรียน เพราะเลือกสายการเรียนไม่ตรง อีกทั้งการทุ่มกำลังทรัพย์ให้กับสายการเรียนที่แพง ๆ ที่คิดว่าสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ฉะนั้น การเลือกสายการเรียน จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพราะการเรียนคือการลงทุน จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ต้องขาดทุนเพราะเลือกสายการเรียนไม่ตรงกับความสนใจหรือความสามารถของตนเอง

การเรียนสายอาชีพ ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนให้ตรงกับความสนใจและความสามารถเฉพาะทางของตนเอง ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังคงขาดแคลนกำลังผลิตหรือทรัพยากรบุคคลในสายอาชีพต่าง ๆ ที่มีความรู้ มีทักษะเฉพาะทางที่จะประกอบอาชีพแต่ละสาขานั้นอยู่อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายการเรียนในสังคมปัจจุบันจึงมีผู้คนหันเหความสนใจมาเลือกเรียนสายอาชีพกันมากยิ่งขึ้น ส่วนวิธีการเรียนสายอาชีพที่สามารถตอบโจทย์ให้กับตัวเองได้นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันหากจะต้องเลือกเรียนในสายอาชีพ ที่ปัจจุบันเปิดให้เลือกเรียนมากกว่า 10 สาขา  เช่น ประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งสาขาที่เปิดสอนนั้นก็มีเนื้อหาที่แตกต่างกันไป วิธีการเลือก คือ เลือกสายอาชีพสามารถนำเอาความสนใจหรือความสามารถของตนเองมาเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ประกอบกับสถานการณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น สังคมหรือตลาดมีวิวัฒนาการในด้านใด โดยการติดตามข้อมูลข่าวสารวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองว่าแนวโน้มในอนาคตอาชีพอะไรที่จะมาเป็นความต้องการหลัก ๆ และสำคัญต่อประเทศ

เหนือสิ่งอื่นใดในการเลือกเรียนสายอาชีพนั้น คือ การแสดงความคิด จินตนาการ ความรู้ความสามารถของตนเองลงไปในการเรียนสายอาชีพได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงความสุขจากการได้เรียนรู้ การได้ต่อยอดในรายวิชาที่เป็นองค์ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งที่สำคัญในสายการเรียนนี้เองยังได้รับใบรับรองที่เรียกได้ว่าเป็นใบผ่านงานแต่ละสาขา ใบที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถเฉพาะทางของผู้เรียน นั่นก็คือ ใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงได้ว่าผู้เรียนได้ผ่านเกณฑ์การเรียนและฝึกปฏิบัติงานจริง พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติงานในสายอาชีพเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นสายอาชีพที่มีมากกว่าการได้ใบผ่านทางหรือเป็นการสร้างความมั่นใจหรือความน่าเชื่อถือในตัวผู้เรียนแล้ว ยังใช้เป็นความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะทางที่ติดตัวไปตลอดชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันอีกทั้งหาประสบการณ์จากการสร้างอาชีพ และพัฒนาอาชีพตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย หากเราเลือกเรียนในสายอาชีพได้ตรงกับความสามารถตัวเองแล้ว การเรียนสายอาชีพอย่างไรก็ตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนในสายอาชีพนี้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด